Sample image

Στόχοι Ε.Ο.Α

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας

Συστηματική μελέτη

Συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Στήριξη και Δικαιώματα

Προάσπιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών της Ε.Ο.Α

Εκπροσώπιση Ε.Ο.Α

H E.O.A εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής

Άρθρο του Παναγιώτη Παππά – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφάλειας (E.O.A.)

Σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για την έκδοση και την ανανέωση των αδειών εργασίας του προσωπικού ασφαλείας.

Καταρχάς τόσο από την θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, αλλά και προσωπικά,  θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη για την κατανόηση που έδειξε στο αίτημα μας όσο και για  καθοριστική συμβολή του στην επίλυση του προβλήματος. Χωρίς τη βοήθεια του το πρόβλημα θα παρέμεινε άλυτο και θα δημιουργούσε ακόμα περισσότερα προβλήματα στον κλάδο μας.

Η Ομοσπονδία από την αρχή προσπάθησε να φέρει σε επικοινωνία τους αρμόδιους φορείς με σκοπό την εξομάλυνση του προβλήματος. Αποτέλεσμα των προσπαθειών μας ήταν η έκδοση της Κ.Υ.Α ΓΔΟΕΣ/1/2/328/2017, όπου από τον Μάρτιο που έγινε η δημοσίευση της μέχρι και το  τέλος του έτους(31.12.2017) οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» μπορούν να διεξάγονται κατ’ εξαίρεση με αποκλειστική μέριμνα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕΑ). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  να ξεμπλοκάρει η διαδικασία και να δημιουργηθούν οι επιπλέον εξεταστικές περίοδοι, από τον Απρίλιο έως και το τέλος του έτους θα έχουν πραγματοποιηθεί πέντε εξεταστικές περίοδοι. Επίσης έχουν σταματήσει και οι καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Η ισχύς βέβαια της εν λόγω Κ.Υ.Α. τελειώνει στις 31.12.2017 και η Ομοσπονδία μας ζητάει  την συνέχιση της και για το επόμενο έτος ή έως ότου ρυθμιστεί νομοθετικά μια για πάντα ώστε να μην διαπιστώνονται προβλήματα στον κλάδο.

Σχετικά με τον Ν. 4488/2017 (νέος εργασιακός νόμος).

Ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας χαιρετίζω την ψήφιση και δημοσίευση (ΦΕΚ Α΄137/13-9-2017) του ν.4488/2017. Ο αποκλεισμός του παραβάτη εργοδότη από δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς στην περίπτωση επιβολής τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων χαρακτηριζόμενων ως υψηλών ή πολύ παραβάσεων δυνάμει της σχετικής υπουργικής απόφασης (πρβλ. άρθρο 73 του ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει δια του παρόντος νόμου) αποδεικνύει την αναμενόμενη και επιβεβλημένη εκ του Συντάγματος τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και συμβάλλει στο κράτος δικαίου. Βέβαια κρίνεται  αναγκαία και επιβεβλημένη η επικαιροποίηση και αναμόρφωση της υφιστάμενης κατηγοριοποίησης των προστίμων σε υψηλές και πολύ υψηλές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτή ορίζεται μέχρι σήμερα δυνάμει της με αριθμ. 2063/Δ1 632/3-2-2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄266/18-2-2011). Η απόφαση αυτή, παρόλες τις τροποποιήσεις του νόμου, δεν έχει τύχει από την ημερομηνία θέσπισής της ουδεμίας αντίστοιχης επεξεργασίας σε συνδυασμό τόσο με τον μόλις ψηφισθέν νόμο όσο και με το ν.4144/2013 που τροποποίησε το άρθρο 68 του ν.3863/2010, μη συνάδοντας με τις αρχές της αναλογικότητας ως προς τις δυσμενείς συνέπειες που μπορεί να συνεπάγεται για τις εταιρείες του κλάδου μας φύλαξης και καθαριότητας.
  Συγκεκριμένα, η αναμόρφωση αυτής δύναται να ορίζεται ότι το ύψος του προστίμου της εκάστοτε επιβαλλόμενης Πράξης (ΠΕΠ) από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ απαιτείται να προσδιορίζεται με βάση τα θιγόμενα από την παράβαση πρόσωπα και να μην υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού εργαζομένων της επιχείρησης. Ενώ ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα του κλάδου που λόγω της φύσης του επαγγέλματος γίνονται συχνές αλλαγές μεταξύ του προσωπικού, έκτακτες υπηρεσίες κλπ και επομένως ειδικά για τον κλάδο μας θα έπρεπε να υπήρχε μεταβολή της κατηγοριοποίησης της παράβασης του άρθρου 55  του ν.4310/2014 (αλλαγή της τροποποίησης του ωραρίου πριν την πραγματοποίησή της) από πολύ υψηλής σε σημαντική και ειδικότερα στην περίπτωση που αφορά οργανικό προσωπικό της εκάστοτε εταιρείας και όχι για νεοπροσλαμβανόμενο ή μερικής απασχόλησης προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή τονίζουμε ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα μεταβάλλει το σκοπό του Νόμου και δη τον έλεγχο της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας

Η Ομοσπονδία μας είναι στην διάθεση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και του αρμόδιου Γραμματέα του ΣΕΠΕ για την πραγματοποίηση συνάντησης και ενημέρωσης για τα θέματα του νομοσχεδίου.

Πηγή: https://www.securitymanager.gr/peri-ekdosis-adion-ke-neou-ergasiakou-nomou/

Στη σημερινή Ελληνική Αγορά, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τόσης, είναι η εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα.

Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

 

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.