Sample image

Στόχοι Ε.Ο.Α

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας

Συστηματική μελέτη

Συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Στήριξη και Δικαιώματα

Προάσπιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών της Ε.Ο.Α

Εκπροσώπιση Ε.Ο.Α

H E.O.A εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής

Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Παππά Πρόεδρο του Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλειας (E.O.A.)

Κύριε Παππά, θα θέλαμε αρχικά να μας αναφέρετε ένα σύντομο ιστορικό της ίδρυσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφάλειας και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί σήμερα;

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας (Ε.Ο.Α.) αποτελεί την μοναδική νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη δευτεροβάθμια εργοδοτική οργάνωση του κλάδου, με έδρα στην Αθήνα έχοντας συσταθεί το έτος 2002 (αύξ. αριθμ. μητρώου 688 και ειδικό αριθμό 5395 στο Πρωτοδικείο Αθηνών), με σκοπό την διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της. Μέλη της είναι μεταξύ άλλων: α) η πρωτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» (Σ.Ε.Π.Υ.Α.), με έδρα την Αθήνα,

β) Η πρωτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλειας Μακεδονίας Και Θράκης» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, γ) η πρωτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλειας», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη των ως άνω πρωτοβάθμιων εργοδοτικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται επάξια στην Ε.Ο.Α. είναι μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, όπως η MEGA SPRINT GUARD A.E., η ESA SECURITY S.A., η MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , η MEGA GROUP SECURITY AE, η OCEANIC SECURITY AE και δεκάδες άλλες μικρότερες. Επιπρόσθετα, την Ε.Ο.Α. υποστηρίζουν σε δράσεις και λαμβάνουν γνώση των ενεργειών της, χωρίς ωστόσο να είναι ενεργά μέλη και λοιπές εταιρείες του κλάδου, όπως η G4S SECURITY SA, η BRINKS SECURITY, η SECURITAS και η ICTS. Η Ε.Ο.Α. μάχεται για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας των Ι.Ε.Π.Υ.Α. έχοντας ως σκοπό την θωράκιση του κλάδου με την βελτίωση των συνόλου του νομικού και θεσμικού πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών (οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις πλήττονται από την «ευκαιριακή» δραστηριοποίηση ορισμένων επιχειρήσεων).

Στόχος της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. 

Ποιες είναι οι βασικές δράσεις που έχετε αναπτύξει μέχρι τώρα και τι έργο έχει παραχθεί;

Μέσω της συστηματικής μελέτης των προβλημάτων του κλάδου με γνώμονά μας την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυσή τους, έχουμε προβεί σε διάφορα διαβήματα και διαβουλεύσεις με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΟΜ.Υ.ΠΑ.Ε.) και από κοινού έχουμε πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) καθώς και φορείς του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στα οποία υπαγόμαστε για την αδειοδότηση τόσο των εργαζομένων μας όσο και των επιχειρήσεών μας κατά νόμο. Μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων με τις αντίστοιχες οργανώσεις των μισθωτών του κλάδου μας – με δεδομένο ότι στην χώρα μας δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 2.188 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (κατόπιν σχετικής απάντησης του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. σε ερώτημα της Ομοσπονδίας μας τον Ιούνιο του έτους 2015) που απασχολούν νομίμως άνω των 40.000 υπαλλήλων (σταθερής και εποχιακής απασχόλησης)- συμβάλλουμε στην ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας μεταξύ τόσο των μελών όσο και στην εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων μας.

Σημειώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας έχει καταφέρει και έχει πετύχει την είσοδο της ως μέλος στον Σ.Ε.Β. σε εθνικό επίπεδο καθώς και είναι η μόνη, δευτεροβάθμια εργοδοτική οργάνωση του κλάδου, που έχει καταφέρει και συμμετέχει ενεργά, μετά την αποδοχή της, ως μέλος στην Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία CoESS (Confederation of European Security Services).

Εκπροσωπώντας τα συμφέροντα όλου του κλάδου υποστήριξε καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της κοινής Υπουργικής απόφασης 51182/715/13.11.2015 των Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με την οποία εξαιρούνται οι εταιρείες φύλαξης από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για την Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά την διάρκεια της κρίσης και έχει καταθέσει και Αιτήσεις Ακύρωσης στις Πιλοτικές Δίκες του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορούσαν την σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για Υπηρεσίες Φύλαξης.

Είναι αλήθεια ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας χρειάζεται να αναβαθμιστεί συνολικά, προκειμένου να απαντήσει αποτελεσματικά στις προκλήσεις της εποχής. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για μια καλύτερη προοπτική του κλάδου ;

Αναμφισβήτητα, ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας έχει διανύσει τα τελευταία έτη μία αλματώδη πρόοδο που συνδυάζεται τόσο με τις ανάγκες της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας όσο και την επιλογή του δημοσίου να αναθέσει σε τρίτους ιδιώτες το νευραλγικό τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (outsourcing). Σίγουρα, ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης που επιβεβαιώνεται από την υψηλή ετήσια αύξηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας απαιτείται να συνδυαστεί και να συμβαδίσει με την τεχνολογική ανάπτυξη, την επαγγελματική επιμόρφωση των εργαζομένων και τελικά την ενθάρρυνση της πολιτιστικής και μορφωτικής παιδείας. Στόχος μας δεν είναι ένα αστυνομευμένο κράτος αλλά ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπου η εκχώρηση ορισμένων αρμοδιοτήτων της ελληνικής αστυνομίας προς ιδιώτες φύλακες (πρβλ. Λιμενικές εγκαταστάσεις, κέντρα κράτησης προσφύγων – μεταναστών, αεροδρόμια) είναι πλέον δεδομένη και μόνο διαμέσω της συνεργασίας των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων και της συνεχούς επιμόρφωσής τους μπορεί να επιτευχθεί. Γι’ αυτό η συνδρομή ακόμη και πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στο έργο μας θεωρώ ότι είναι απαραίτητη και επιθυμητή εκ μέρους μας στο μέτρο που οι Ι.Ε.Π.Υ.Α δρουν προληπτικά και όχι κατασταλτικά στον τομέα της ασφάλειας.

Ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε προγραμματίσει για το άμεσο μέλλον, προκειμένου να πετύχετε τους σκοπούς σας προς όφελος του κλάδου, αλλά και όλης της κοινωνίας και των επαγγελματικών και κρατικών δομών, που σίγουρα έχουν ανάγκη τον ιδιωτικό τομέα ασφάλειας .

Ο συνεχής εποικοδομητικός διάλογος και οι διαβουλεύσεις τόσο με την Ομοσπονδία των Εργαζομένων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας όσο και με τους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς και μη φορείς συνεχίζουν να αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο. Μέσω της επαγγελματικής βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας και της συμπόρευσης με τη δυναμική της ελληνικής αγοράς επιθυμούμε να καταδείξουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε προληπτικά στην επίλυση έκνομων καταστάσεων της ελληνικής κοινωνίας επιβεβαιώνοντας ακριβώς τον χαρακτήρα μας ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Στη σημερινή Ελληνική Αγορά, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τόσης, είναι η εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα.

Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

 

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.