Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία των κάτωθι εργοδοτικών μας οργανώσεων:

Α. Η πρωτοβάθμια εργοδοτική μας οργάνωση με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» (Σ.Ε.Π.Υ.Α.) έχει συσταθεί δυνάμει της με αριθμ. 531/2014 διαταγής αναγνώρισης Σωματείου του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει λάβει νόμιμα τον με αρ. μητρώου σωματείου 30411 (ειδικός αριθμός 6277).

Έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το επί της οδού Παραδείσου 29 και Ζαγοράς μίσθιο στο Μαρούσι Αττικής.

Μέλη του εν λόγω Σωματείου είναι μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, όπως η MEGA SPRINT GUARD A.E., ISS SECURITY S.A., JCB SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , MEGA GROUP SECURITY AE και η MONDIAL POL HELLAS SECURITY AE. και δεκάδες άλλες μικρότερες

Στο εν λόγω σωματείο( καθως και για  την ομοσπονδια  ) εχουν εκδηλωσει ενδιαφερον και  υποστηρίζουν και λοιπές εταιρείες του κλάδου, όπως η G4S SECURITY SA, BRINKS SECURITY, SECURITAS, ICTS και  με σχετικες επιστολες τους εχουν επικροτησει την προσπαθεια  και διατηρουν μια σταση αναμονης προς το παρων  

Β. Η πρωτοβάθμια εργοδοτική μας οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Σιγής αρ. 7. Το εν λόγω πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο (Σύνδεσμος) συστήθηκε με το από 15-1-2001 Πρακτικό Ίδρυσης Σωματείου αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) στον αριθμό ιδρυτικά μέλη τα οποία είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του ν.2518/1997 στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης.

Το εν λόγω σωματείο μας έχει συσταθεί δυνάμει της με αριθμ. 23006/2001 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκούσια Δικαιοδοσία) και έχει λάβει νόμιμα τον με αρ. μητρώου σωματείου 6954.

Το εν λόγω Σωματείο μας ύστερα από μακρόχρονη αδράνειά του, αναβίωσε και διόρισε προσωρινή διοίκηση δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1988Ε/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Έτσι, κατόπιν διενέργειας αρχαιρεσιών την 13-2-2015 βρίσκεται και πάλι σε νόμιμη και πλήρη λειτουργία. 

Γ. Η πρωτοβάθμια εργοδοτική μας οργάνωση με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με Α.Μ. Ειρ/κείου 354/11-7-2014. Το εν λόγω πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο (Σύνδεσμος) συστήθηκε δυνάμει της με αριθμ. 156Σ/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και απαρτίζεται από 22 ιδρυτικά μέλη τα οποία είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του ν.2518/1997. Ο εν λόγω Σύνδεσμος βρίσκεται σε πλήρη και νόμιμη λειτουργία, ενώ έχει διεξάγει αρχαιρεσίες την 18-10-2014 στη Θεσσαλονίκη για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. 

Δ. Επιπρόσθετα, έχουμε συστήσει την μοναδική νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη δευτεροβάθμια εργοδοτική οργάνωση του κλάδου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Ε.Ο.Α.), με έδρα την Αθήνα, η οποία έχει λάβει αύξοντα αριθμό μητρώου 688 και ειδικό αριθμό 5395 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σκοπό της λειτουργίας και της σύστασης των εργοδοτικών μας οργανώσεων αποτελεί η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας, δηλαδή των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητάς τους, την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του ν.2518/1997 με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου και η εκπροσώπηση των μελών έναντι πάσης φύσεως φορέων εκπληρώνεται σαφέστατα αποτελεσματικότερα διαμέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρέχουν ισχυρότερο κίνητρο και αντίκτυπο, από ότι μεμονωμένα επιχειρείται από μία εταιρεία. 

Το γραφείου του Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας μας λειτουργεί καθημερινά στο Μαρούσι Αττικής (Παραδείσου 29 και Ζαγοράς) επανδρωμένο με γραμματειακή υποστήριξη (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00).
Η Ομοσπονδία μας έχει επιληφθεί από την πρώτη κιόλας στιγμή των προβλημάτων του κλάδου μας έχοντας ενεργά προβεί σε ενέργειες για την επίλυσή τους ενώπιον των αρμόδιων φορέων δημοσίου. 

Ενδεικτικά, τόσο εγγράφως όσο και προφορικά από το έτος 2014, πραγματοποιώντας σχετικές συναντήσεις, έχει ασχοληθεί εκτενώς καταθέτοντας ανάλογα αιτήματα, ενώπιον του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας όσο και του εκάστοτε Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) σχετικά με το Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου εργασίας και υπερωριών που θεσμοθετήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν.4225/2014 (Α’ 2) η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 80 (Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών) του ν.4144/2013 (Α΄88). Εν συνεχεία και μετά την 8-12-2014, όταν και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 (Α’ 258), η οποία κατήργησε την υποχρέωση τήρησης και συμπλήρωσης, εκ μέρους του εργοδότη, του Ειδικού Βιβλίου Τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που προβλεπόταν από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α’ 2), η Ομοσπονδία μας εκθέτοντας την πρακτική δυσχέρεια εφαρμογής της εν λόγω διάταξης για τις επιχειρήσεις μας, που λόγω της ιδιαίτερης και απαιτητικής φύσης τους, λειτουργούν αδιάλειπτα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, προέβη σε αναλυτικές προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, έχοντας μάλιστα την υποστήριξη και της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων (ΟΜΥΠΑΕ). 

Εκτός των ανωτέρω, έχουμε πλείστες φορές αιτηθεί την επικαιροποίηση της μέχρι σήμερα υφιστάμενης κατηγοριοποίησης των προστίμων σε υψηλές και πολύ υψηλές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας δυνάμει της με αριθμ 2063/Δ1 632/3-2-2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄266/18-2-2011), η οποία παρόλες τις τροποποιήσεις του νόμου ως ανωτέρω δεν έχει τύχει από την ημερομηνία θέσπισής της ουδεμίας επεξεργασίας σε συνδυασμό με το ν.4144/2013 που τροποποίησε το άρθρο 68 του ν.3863/2010.  

Άλλωστε, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων, στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, αλλά και ο εξορθολογισμός συνάμα των ιδιαιτέρως μεγάλων προστίμων μέσω της αποτελεσματικότερης προληπτικής και όχι κατασταλτικής «τιμωρητικής» παρέμβασης του ΣΕΠΕ στα κρούσματα παραβατικότητας συνιστά πρωταρχικό μέλημα και σκοπό τόσο των εταιρειών του κλάδου μας όσο και των δημοσίων φορέων. 

Εκτός των ανωτέρω, στις 15-10-2015 πραγματοποιήσαμε, εκπροσωπούμενοι από τον Πρόεδρό μας, κύριο Παναγιώτη Παππά, συνάντηση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με τον Γενικό Γραμματέα αυτού, κύριο Αναγνωστάκη. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωπος της ΟΜΥΠΑΕ, της ΓΣΕΕ, καθώς και των εταιρειών G4S και ICTS ενώ τέλος παρών ήταν και ο διευθυντής του ΚΕΜΕΑ κύριος Γκρέζης. 

Η θεματολογία της εν λόγω συνάντησής μας αφορούσε την αντιμετώπιση της γραφειοκρατικής καθυστέρησης που παρατηρείται εκ μέρους των αρμόδιων φορέων σχετικά με την έκδοση και ανανέωση των αδειών εργασίας των φυλάκων, καθόσον παρατηρείται αύξηση των εργαζομένων του κλάδου μας που δεν συνοδεύεται αναλογικά από επίσπευση της διαδικασίας ανανέωσης των σχετικών αδειών. 

Κατόπιν σχετικών διαβεβαιώσεων που λάβαμε από τους αρμόδιους φορείς, καταφέραμε να συμβάλλουμε στην διενέργεια εντός του έτους 2015 τρίτης εξεταστικής περιόδου, ενώ ταυτόχρονα αποσπάσαμε σχετική δέσμευσή τους (ΚΕΜΕΑ και ΕΟΠΕΠ) για πραγματοποίηση τουλάχιστον έξι (6) εξεταστικών εντός του 2016. Μάλιστα, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και δη η Ελληνική Αστυνομία θα αποστείλει προς τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα σχετική εσωτερική εγκύκλιο που θα επιτρέπει τη λήψη των εκάστοτε αιτήσεων για ανανεώσεις αδειών προ του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 2 μηνών, προκειμένου να αμβλυνθεί η περίοδος καθυστέρησης. 

Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή μας μερικά από τα αιτήματα που έχουμε υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς, εκπροσωπώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα του κλάδου μας, προσπαθώντας να συμβάλλουμε ενεργά στην εξομάλυνσή τους. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η εγγραφή της Ομοσπονδίας μας τόσο στο ΣΕΒ όσο και στην πανευρωπαϊκή συνομοσπονδία CoESS (Confederation of European Security Services). Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα η χώρα μας δεν αντιπροσωπεύεται από αντίστοιχη ελληνική Ομοσπονδία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τέλος, εντός των επόμενων μηνών θα τεθεί σε λειτουργία και γραφείο τύπου που θα προβάλλει τις ενέργειές μας σε ευρύτερο επίπεδο με απώτερο σκοπό την μεταβολή της κοινής γνώμης και την αποτροπή των κακώς κειμένων σχετικά με τον κλάδο μας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

 Θα χαρούμε να συμβάλλετε και εσείς ενεργά στην προσπάθειά μας με τις απόψεις σας και την εγγραφή στα σωματεία μας.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Γραμματείας. 


Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Α

Μέλη διοικητικού συμβουλίου Ε.Ο.Α

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.